Fyll i användarnamn.
Fyll i lösenord.
Har du glömt ditt lösenord

Välkommen till FAO:s medlemsportal

Till vänster anger du ditt användarnamn (mailadress) och ditt lösenord.

Saknar du medlemsuppgifter?

Registrera nytt konto på fao.se.

Om du upplever problem vid inloggning kontakta FAO, info@fao.se, eller begär nytt lösenord här.

Byt ditt lösenord här.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Kontaktperson: Åsa Nelhans Granskad: 2021-09-08
Skriv ut

Om FAO

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) är ett arbetsgivarförbund och medlemsorganisation för försäkringsbranschen i Sverige. FAO har till uppgift att ta tillvara sina medlemmars intressen. Detta görs bland annat genom att förhandla och sluta kollektivavtal, ta fram hjälpmedel och information samt bistå med arbetsrättslig rådgivning och hantering av tvister.

Viss del av FAO:s verksamhet sköts formellt av Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisations Service AB (”FAO Service AB”), som är ett helägt dotterbolag till FAO. Sådan verksamhet består främst av kurser för medlemmar och framtagande av löne- och frånvarostatistik. Utåt sett ses FAO, inklusive FAO Service AB, normalt som en och samma organisation och hädanefter benämns därför både FAO och FAO Service AB som FAO i denna information.

Nedan följer information om hur FAO behandlar personuppgifter och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

FAO kommer löpande att se över informationen och anpassa den till de behandlingar som FAO bedömer vara nödvändig för att tillhandahålla aktuell service m.m. till sina medlemmar.

Vem bestämmer över vilka behandlingar som görs?

FAO är normalt personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom FAO:s verksamhet om inget annat anges. Formellt sett är dock FAO Service AB personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för FAO:s kursverksamhet och statistikframtagning, se ovan ang. FAO och FAO Service AB.

I några fall har FAO delat personuppgiftsansvar med en annan aktör. Detta gäller i förhållande till:

 • FAO:s fackliga motparter (Forena samt Akavia och Sveriges Ingenjörer) vid ärendehantering i parternas gemensamma FTP-nämnd
 • Fermia (f.d. KFO) vid framtagande av branschgemensam statistik inom försäkringsbranschen

Vem registreras hos FAO?

FAO behandlar normalt personuppgifter tillhörande följande kategorier av registrerade:

 • Anställda i FAO:s medlemsbolag (vid rådgivnings- och tvisteärenden, statistikframtagning samt beslut i FAO:s FTP-nämnd)
 • Anställda i Fermias medlemsbolag som är försäkringsbolag (vid framtagande av gemensam statistik)
 • Kontaktpersoner för FAO:s medlemsbolag
 • Mottagare av cirkulär och information från FAO
 • Deltagare vid FAO:s kurser, seminarier och event
 • Kontaktpersoner för fackliga- och andra motparter
 • Besökare på FAO:s hemsida
 • Kontoanvändare på FAO:s hemsida
 • Användare av FAO:s projektrum
 • Personer som besöker, skickar e-post och annan kommunikation till FAO

Vilka personuppgifter behandlas, för vilka ändamål och med vilka rättsliga grunder?

FAO behandlar normalt följande kategorier av personuppgifter för följande ändamål, baserat på följande grunder. De rättsliga grunderna för behandlingen av känsliga uppgifter anges dock nedan, se under ”Känsliga personuppgifter”.

FAO:s statistik

FAO behandlar personuppgifter för att ta fram löne- frånvaro- och utbildningsstatistik för försäkringsbranschen. Insamlingen av personuppgifterna för lönestatistiken sker via Svenskt Näringslivs statistikinsamlingssystem och för den delen bedömer sig Svenskt Näringsliv vara personuppgiftsansvarig. Därmed sköter och ansvarar även Svenskt Näringsliv för den officiella statistiken inom FAO-området, dvs. statistikframtagning för Medlingsinstitutets och Statistiska Centralbyråns räkning (vilket är en lagstadgad skyldighet för de flesta arbetsgivare). FAO är i allmänhet personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med FAO:s egen statistikframtagning. FAO samarbetar med sina fackliga motparter samt Fermia för att ta fram den egna statistiken, se ovan under ”Vem bestämmer över vilka behandlingar som görs?”.

Behandlingen är nödvändig för att FAO ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. FAO har också ingått kollektivavtal med sina fackliga motparter avseende statistikframtagningen.

FAO behandlar normalt följande kategorier av personuppgifter för statistikändamål.

 • Identitetsuppgifter (t.ex. personnummer)
 • Löneuppgifter (t.ex. månadslön, rörlig lön och skattepliktiga förmåner)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. yrke enligt VY-kod, anställningsform, anställningstid och arbetad tid)
 • Kollektivavtalstillhörighet (t.ex. facklig tillhörighet och frikretstillhörighet från kollektivavtal)
 • Sjukfrånvaro
 • Utbildning

FAO:s kontaktregister och informationsutskick

FAO behöver behandla personuppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden gentemot sina medlemsbolag, få struktur över dessa och för att regelbundet kunna skicka ut information till medlemsbolagen och andra aktörer (t.ex. fackliga motparter och kontaktpersoner hos andra arbetsgivarorganisationer eller företag) som kan behöva få information eller kontaktas av FAO inom ramen för FAO:s verksamhet. FAO samarbetar till viss del med Svenskt Näringsliv i registerhållandet eftersom FAO:s medlemmar även är medlemmar hos Svenskt Näringsliv. Samarbetet består av att FAO delvis använder sig av Svenskt Näringslivs system för att föra kontaktregister.

För att kunna förmedla mångsidig information i ett och samma utskick samt åstadkomma bästa möjliga läsarupplevelse för mottagarna använder sig FAO av ett elektroniskt nyhetsbrev för sina informationsutskick. Nyhetsbrevet möjliggör för FAO att få kännedom om bl.a. mottagande av utskicken. Mottagarna kan när som helst avregistrera sig från fler informationsutskick.

FAO har ett berättigat intresse av att ha en struktur över sina medlemsbolag och att kunna skicka ut information till dessa samt till andra aktörer när verksamheten kräver detta. För att kunna avgöra om FAO:s information är relevant, har FAO också ett berättigat intresse av att veta om utskicken tas emot och läses av mottagarna. Även informationsmottagarna har normalt ett intresse av att få den information som FAO tillhandahåller.

FAO behandlar normalt följande kategorier av personuppgifter för kontaktregisterändamål.

 • Kontakt- och identitetsuppgifter till själva bolaget (t.ex. medlemsnummer, bolagsnamn, adress och arbetsställe)
 • Namn och arbetsrelaterad e-postadress till kontaktpersoner på bolagen
 • Informationsmottagares IP-adress samt tidpunkt för öppnande av informationsutskick

FAO:s kurser och andra event

FAO tillhandahåller kurser och seminarier för anställda hos sina medlemsbolag och anordnar ibland konferenser och andra event. Kurser och seminarier hålls i fysisk- och digital form. För att kunna administrera och genomföra evenemangen samt ta betalt för dessa behöver FAO behandla personuppgifter tillhörande deltagarna. I vissa fall kan FAO också behöva behandla uppgifter för att kunna tillgodose specifika kostönskemål.

Vid digitala kurser och seminarier spelar FAO ibland in kursen/seminariet. Detta görs för att även de som inte haft möjlighet att delta på kursen ska kunna ta del av innehållet. Inspelningen hålls tillgänglig för FAO:s medlemsföretag på FAO:s stängda del av hemsidan, se nedan under ”FAO:s hemsida”. Kursdeltagarna får alltid information om att kursen ska spelas in och kan därmed välja att avstå från att ha på kamera och mikrofon under inspelningen.

Vid digitala kurser ombeds kursdeltagarna att besvara en kursutvärdering som administreras genom ett digitalt utvärderingsformulär. Det är frivilligt att besvara kursutvärderingen och svaren är anonyma för FAO.

Behandlingen är nödvändig för att FAO ska kunna fullgöra ett avtal om kursdeltagande med respektive deltagare. FAO har också ett berättigat intresse av att administrera och upprätthålla sin kursverksamhet på ett effektivt sätt.

FAO behandlar normalt följande kategorier av personuppgifter för kurs- och eventändamål.

 • Kontaktuppgifter till deltagaren (namn och e-postadress)
 • Kontaktuppgifter till deltagarens arbetsgivare (t.ex. bolag, adress och faktureringsadress)
 • Önskemål om specialkost (om detta angivits av kursdeltagaren)
 • Ljud- och bildupptagningar vid inspelade digitala kurser och seminarier (för kursdeltagare behandlas främst ljudupptagning om kursdeltagare ställer frågor. Bildupptagning gäller främst kurshållare)

FAO:s ärendehantering- och tvistelösning

FAO behöver behandla personuppgifter för att kunna hjälpa sina medlemsbolag med arbetsrättslig rådgivning och företräda medlemsbolagen i förhandlingar och tvister. Omfattningen och variationen av personuppgifter varierar beroende på varje specifikt ärende. Personuppgifterna tillhör främst anställda i FAO:s medlemsbolag. Under vissa omständigheter kan dock behandling av personuppgifter tillhörande fackliga- och andra motparter, liksom andra personer förekomma, när så krävs för ärendehanteringen.

Behandlingen är nödvändig för att FAO ska kunna fullfölja sina åtaganden i förhållande till sina medlemsbolag och fullgöra sina skyldigheter i egenskap av part till FAO:s kollektivavtal. Dessutom är behandlingen nödvändig för att medlemsbolagen ska kunna administrera och upprätthålla anställningsförhållandet med sina anställda och för att medlemsbolagen och dess medarbetare ska kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter som arbetsgivare respektive arbetstagare. Medlemsbolagen har också ett berättigat intresse av att få råd och hjälp av FAO för att ta tillvara sina rättigheter som arbetsgivare.

FAO kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter inom ramen för sin ärendehantering.

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. tjänst/position, anställningsform, anställningstid och arbetad tid)
 • Löneuppgifter (t.ex. månadslön, rörlig lön och förmåner)
 • Tjänstemannakategori (t.ex. facklig tillhörighet och frikretstillhörighet från kollektivavtal)
 • Frånvaro (t.ex. sjukfrånvaro och föräldraledighet)
 • Uppgifter om medarbetares beteende, misskötsamhet och arbetsgivarens åtgärder
 • Uppgifter kopplade till diskriminerings- och rehabiliteringsärenden

FAO:s FTP-nämnd

FTP-nämnden är en nämnd sammansatt av FAO och dess fackliga motparter. Nämndens uppgift är bland annat att tolka försäkringsbranschens kollektivavtalade pensionsplan. FTP-nämnden behöver vid enstaka tillfällen behandla personuppgifter när ett medlemsbolag eller en medarbetare till ett medlemsbolag begär prövning av ett ärende. I dessa ärenden samarbetar därmed FAO med sina fackliga motparter, se ovan under ”Vem bestämmer över vilka behandlingar som görs?”.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att FTP-nämnden ska kunna ta upp en ansökan till prövning enligt FTP-planen.

FAO behandlar normalt följande kategorier av personuppgifter inom ramen för FTP-nämndens arbete.

 • Identitetsuppgifter (namn och personnummer)
 • Arbetsgivarhistorik

FAO:s hemsida

Det främsta syftet med FAO:s hemsida är att tillhandahålla information av olika slag till FAO:s medlemsbolag. För att få tillgång till den största delen av hemsidan krävs inloggningsuppgifter. FAO har också så kallade projektrum på hemsidan. Projektrummen är en form av samarbetsrum som syftar till att dela dokumentation och möjliggöra kommunikation inom en stängd och begränsad grupp. FAO behöver därmed behandla personuppgifter för att begränsa tillgången till sådan information som bara FAO:s medlemsbolag eller andra specifika personer ska få tillgång till.

FAO:s FTP-nämnd kan inom ramen för sin verksamhet behandla personuppgifter i ett av hemsidans projektrum, se ovan under ”FAO:s FTP-nämnd”.

Anmälan till FAO:s kursverksamhet och event sker på FAO:s hemsida. I ett initialt skede behandlas därför personuppgifter för sådan administration på hemsidan. Inspelade kurser läggs upp på FAO:s stängda del av hemsidan (som endast är tillgänglig för utvalda representanter för FAO:s medlemsbolag). Personuppgifter kan därmed i dessa sammanhang förekomma på hemsidan, se ovan under ”FAO:s kurser och andra event”.

FAO använder sig av cookies på sin hemsida. Syftet med användandet av cookies är att ge besökaren tillgång till olika funktioner på hemsidan, t.ex. att öppna formulär. Cookien raderas dock automatiskt efter visst utgångsdatum, alternativt försvinner den när besökaren på hemsidan stänger webbläsaren. För mer information om cookies läs här.

FAO har ett berättigat intresse av att göra tillgänglig och begränsa sitt informationsflöde till sina medlemsbolag och andra behöriga personer. FAO inhämtar samtycke för användningen av cookies på hemsidan.

FAO behandlar normalt följande kategorier av personuppgifter på hemsidan.

 • Namn
 • E-postadress
 • Kontaktuppgifter
 • IP-adress
 • Uppgifter inom ramen för FAO:s FTP-nämnd (se ovan under ”FAO:s FTP-nämnd”)
 • Uppgifter inom ramen för FAO:s kurs- och eventverksamhet (se ovan under ”FAO:s kurser och andra event”).

Kommunikation med FAO och besök i FAO:s lokaler

FAO behöver behandla personuppgifter i samband med att personer kommunicerar med FAO samt när personer besöker FAO:s lokaler. Kommunikationen sker främst genom e-postkorrespondens eller annan typ av elektronisk kommunikation där korrespondensen tas emot direkt i FAO:s elektroniska system.

Beroende på vad själva ändamålet med korrespondensen är och vad korrespondensen innehåller kan samtliga ovan grunder för personuppgiftsbehandlingen göras gällande, se ovan ”FAO:s statistik" – "FAO:s hemsida”. FAO har också ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att kunna kommunicera på ett effektivt och smidigt sätt.

Innehållet i korrespondensen kan också innehålla personuppgifter. FAO har på förhand svårt att kontrollera innehållet i sådan korrespondens som skickas till FAO. Under normala omständigheter kan innehållet dock kopplas till de områden som specificeras ovan, se ”FAO:s statistik" – "FAO:s hemsida”. FAO har instruerat sina medlemsbolag om hur personuppgifter bör hanteras i korrespondens för att så långt som möjligt försöka se till att endast nödvändiga uppgifter behandlas och att det finns tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats till skydd för personuppgifterna.

När personer besöker FAO:s lokaler ombeds personerna att registrera sig genom att ange namn och företag i receptionen. Det förekommer också kameraövervakning i receptionsutrymmet. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att upprätthålla god säkerhet för anställda och besökare. På grund av vissa incidenter inom andra organisationer som FAO delar lokaler med, har FAO ett berättigat intresse av att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Skyltning om kameraövervakning finns vid samtliga entréer till lokalerna.

FAO behandlar normalt följande kategorier av personuppgifter.

 • E-postadress
 • Namn
 • Företag
 • Övriga kontaktuppgifter om detta anges i korrespondensen
 • IP-adress
 • Bildupptagning

Känsliga personuppgifter

När det är nödvändigt för FAO:s verksamhet kan FAO ibland behandla känsliga personuppgifter (för en närmare beskrivning av de specifika ändamål som FAO har för sin personuppgiftsbehandling, se ovan under ”Vilka personuppgifter behandlas, för vilka ändamål och med vilka rättsliga grunder?”.

FAO behandlar normalt följande kategorier av känsliga personuppgifter.

 • Facklig tillhörighet
 • Sjukfrånvaro
 • Uppgifter kopplade till diskriminerings- och rehabiliteringsärenden (t.ex. etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning och hälsa)
 • Specialkost (om koppling finns till hälsa eller religion)

Facklig tillhörighet och sjukfrånvaro är personuppgifter som behandlas för FAO:s statistikframställning. För statistikändamål har FAO ingått kollektivavtal med sina fackliga motparter som medger en rätt att behandla uppgifter om facklig tillhörighet. Arbetsmarknadens parters statistikframtagning är också av stor vikt för samhället och FAO bedömer att FAO därmed har ett berättigat intresse av att genomföra behandlingen. När det gäller FAO:s framtagning av frånvarostatistik, görs den utan matchningsbegrepp till enskilda individer.

Uppgift om facklig tillhörighet, sjukfrånvaro samt uppgifter kopplade till diskriminerings- och rehabiliteringsärenden behandlas inom ramen för FAO:s ärendehantering- och tvistelösningsverksamhet. Behandlingen är nödvändig för att medlemsbolagen och dess medarbetare ska kunna ska kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter som arbetsgivare respektive arbetstagare och för att FAO ska kunna fullgöra sina skyldigheter i egenskap av part till FAO:s kollektivavtal.

FAO kan i samband med anordnandet av kurser och andra event behöva behandla uppgifter om specialkost om deltagaren har angivit önskemål om detta. Uppgiften kan ha samband med hälsa (t.ex. allergi) eller religion och FAO inhämtar därför samtycke för att behandla informationen.

Personnummer

FAO har ibland beaktansvärda skäl av att behandla uppgifter om personnummer, bland annat för att säkra de registrerades identitet eller för att kunna följa individer över tid för att kunna föra statistisk säkerställd statistik. Personnummer kan också förekomma i rättslig dokumentation, såsom i protokoll, avtal mellan FAO:s medlemsbolag och dess medarbetare samt i domstolshandlingar.

Varifrån kommer personuppgifterna?

FAO kan ha fått personuppgifter från sina medlemsbolag gällande bland annat anställda, kontaktpersoner och kursdeltagare hos medlemsbolagen. Andra uppgifter lämnas av de registrerade själva, såsom vid korrespondens med FAO, besök och användning av FAO:s hemsida. Vid besök i FAO:s reception kan också bildupptagning från kameraövervakning förekomma (se ovan under ”Kommunikation med FAO och besök i FAO:s lokaler). Vid enstaka tillfällen kan FAO självständigt söka upp kontaktuppgifter till personer som FAO behöver kontakta. Dessa uppgifter tas då från officiella register. FAO kan också få personuppgifter från sina fackliga- eller andra motparter i specifika ärenden eller i samband med framtagning av statistik. 

Vem får personuppgifter om dig från FAO?

FAO är en liten organisation som ibland behöver anlita tjänsteleverantörer för att tillvarata sina medlemsbolags intressen. I den mån de får tillgång till personuppgifter från FAO, är de anlitade leverantörerna personuppgiftsbiträden till FAO. Dessa leverantörer kan i sin tur ha anlitat underleverantörer för att tillhandahålla sina tjänster. FAO:s anlitade leverantörer får endast tillgång till de personuppgifter de behöver för att kunna utföra sina uppdrag och FAO har ingått så kallade biträdesavtal med leverantörerna för att säkerställa laglig och säker hantering av personuppgifterna.

FAO anlitar det närstående bolaget Svensk Försäkring Administration AB som för FAO:s räkning sköter stödfunktioner såsom ekonomi, reception- och växelservice samt IT-drift och tillhandahållandet av IT-system. FAO använder också från tid till annan fåtalet ytterligare leverantörer, främst för tillhandahållandet av system samt digitala arbetsverktyg.

Utöver eventuell överföring av personuppgifter till FAO:s personuppgiftsbiträden kan FAO ibland dela med sig av personuppgifter till bland annat sina fackliga motparter (statistiska ändamål och inom ramen för FAO:s ärende- och tvistelösningshantering), Svenskt Näringsliv (användning av kontaktregister), försäkringsbolag (ärenden i FTP-nämnden) samt myndigheter och andra aktörer när så krävs enligt lag eller för att FAO ska kunna ta till vara sina lagliga rättigheter.

Var behandlas personuppgifterna?

De personuppgifter som FAO och dess underleverantörer behandlar finns i huvudsak inom EU och ESS. De personuppgifter som läggs in i Svenskt Näringslivs system för kontaktregister (se ovan under ”FAO:s kontaktregisteroch informationsutskick”) kan dock komma att göras tillgängliga för personal som finns i Indien eller Ukraina om så behövs för systemunderhåll- och administration. Likaså kan personuppgifter som lagras på FAO:s hemsida, se ovan under ”FAO:s hemsida”, göras tillgängliga för behörig personal i USA, Australien, Storbritannien och Vietnam om detta är nödvändigt för komplett systemunderhåll. FAO:s elektroniska nyhetsbrev tillhandahålls av en leverantör med säte i USA (se ovan under ”FAO:s kontaktregister och informationsutskick”). Undantagsvis kan personuppgifter som behandlas i FAO:s digitala arbetsverktyg komma att göras tillgängliga av leverantören utanför EU/ESS vid support eller annan stödfunktion. På grund av leverantörernas ägarstruktur och amerikansk övervakningslagstiftning kan personuppgifter också rent lagtekniskt anses överföras till USA, även om ingen sådan direkt överföring normalt ska förekomma. Där möjligt inhämtar FAO de registrerades samtycke för behandlingen. Utöver ovan åtgärder finns så kallade standardavtalsklausuler på plats för adekvat skyddsnivå för personuppgifterna samt ytterligare varierande organisatoriska åtgärder, såsom viss kryptering, tillämpning av Privacy Shield-principerna och leverantörsåtaganden om högsta restriktivitet avseende överföring av personuppgifter. Storbritannien anses ha adekvat skyddsnivå för personuppgifter och sådana får därmed överföras dit utan särskilt tillstånd. 

Hur länge sparas personuppgifterna?

FAO sparar endast personuppgifter så länge de är nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Detta innebär att FAO kan behöva behandla uppgifterna olika länge beroende på uppgiftens karaktär, behandlingens syfte och situationen i övrigt. En utgångspunkt i detta avseende är att uppgifterna behandlas så länge de bedöms vara aktuella och adekvata för FAO:s uppdrag att ta tillvara sina medlemmars intressen. Tillämpliga lagkrav, preskriptionstider samt medlemsbolagens och FAO:s berättigade intresse av att upprätthålla en historisk överblick i bolagen och försäkringsbranschen i sin helhet är av vikt vid bedömningen av hur länge uppgifterna sparas. Uppgift om specialkost raderas så snart kurstillfället- eller eventet är avslutat. Bildupptagning från kameraövervakning raderas automatiskt efter 30 dagar. Uppgifterna kan dock komma att sparas längre om de utgör bevismaterial i ett enskilt ärende.

FAO ser regelbundet över de sparade personuppgifterna och gallrar i enlighet med gällande gallringsrutiner.

Dina rättigheter - hur kan du tillvarata dem?

Dataskyddslagstiftningen ger dig rättigheter för att du ska få information om och ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig eller hos ett personuppgiftsbiträde.

Det är den personuppgiftsansvarige som normalt är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och som ska se till att du kan ta tillvara dina rättigheter.

Det som kan komma ifråga är följande:

 • Rätt till tillgång till personuppgifter (registerutdrag) där du kan få reda på om FAO behandlar dina personuppgifter och om så är fallet vilka uppgifter det gäller.
 • Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden, exempelvis om (i) du återkallar ett givet samtycke till behandlingen och det är den enda rättsliga grunden för denna behandling; (ii) det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen; eller (iii) det är olagligt att behandla uppgifterna vidare. Om behandlingen är nödvändig för att FAO ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (t.ex. bokföring, skatteregler etc.) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse (t.ex. statistik) är behandlingen ändå tillåten. Likaså är behandlingen tillåten om FAO behöver uppgiften för att göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
 • Rätt till begränsning av behandling under särskilda förhållanden, exempelvis vid ifrågasättande av uppgifternas korrekthet eller vid ifrågasättande av lagligheten av behandlingen. Begränsningen kan normalt gälla under viss tid så att FAO ska kunna utreda behandlingens korrekthet eller avse lagring av uppgifter som borde raderas men som du anser dig behöva för att ta tillvara din rätt.
 • Rätt till dataportabilitet som innebär en rätt att själv få ut, eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som du själv har tillhandahållit. Denna rätt gäller endast uppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller avtal.
 • Rätt att göra invändningar, av skäl som hänför sig till din specifika situation, mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Om FAO kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av ett rättsligt anspråk är behandlingen ändå tillåten.
 • Rätt att återkalla ett samtycke till personuppgiftsbehandling i de fall behandlingen grundar sig på ditt samtycke. I sådana fall kan du när som helst återkalla samtycket och FAO kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter som grundas på samtycket, om inte FAO på grund av legala skäl är förpliktad att fortsätta dina personuppgifter eller har en annan berättigad grund för behandlingen. Notera att ett återkallat samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som skett baserat på ditt samtycke innan det drogs tillbaka.

Hur kontaktar jag FAO?

Kontakta FAO direkt enligt nedan när det gäller frågor kring behandlingen av dina personuppgifter, om du vill återkalla ett samtycke eller hur du i övrigt kan ta till vara dina rättigheter.

För att FAO ska kunna ta till vara dina rättigheter och kunna bistå dig med registerutdrag och liknande kan det krävas att du legitimerar dig så att vi vet att du har rätt till det du efterfrågar.

E-post
info@fao.se

Brev
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation
Box 241 68
104 51 Stockholm

Klagomål

Vill du klaga på hur FAO hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på:

imy@imy.se

Liten ordlista

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som avser en viss person som är i livet och där informationen direkt eller indirekt gör att det går att identifierar personen.

Vad är en behandling?

All hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, överföring, utlämning, lagring, radering etc., utgör behandling.

Vad är en registrerad?

Den person vars personuppgifter behandlas kallas för registrerad.

Vad gör en personuppgiftsansvarig?

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ska kunna visa att behandlingen är laglig och korrekt och inte mer omfattande än nödvändigt för att nå syftet med behandlingen. Det är även den personuppgiftsansvarige som ska ge dig information om behandlingen och hur du kan tillvarata dina rättigheter etc.

Vad gör ett personuppgiftsbiträde?

Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för en personansvarigs räkning. Det är den personuppgiftsansvarige som har huvudansvaret för behandlingen. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. 

Vad är dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen har beslutats av EU och gäller från och med den 25 maj 2018 som lag direkt i Sverige och övriga EU:s medlemsstater. Förordningen ersätter personuppgiftslagen.